Privacy Policy

Youreforest Cyprus

 1. Ταυτότητα

Το Υoureforest Cyprus είναι ένα έργο που έχει αναλάβει ομάδα εθελοντών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Πράσινη Ασπίδα με στόχο να γίνουν όσο το δυνατό περισσότερες δενδροφυτεύσεις στην Κύπρο. Για τον σκοπό δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα youreforestcyprus.org (η «ιστοσελίδα») ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε όποιον θέλει να υιοθετήσει και/ή αγοράσει δεντράκια. Η ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Πράσινη Ασπίδα.

2. Όροι & Προϋποθέσεις

Αποδοχή και συγκατάθεση 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις («Ο&Π») που ακολουθούν και σε περίπτωση διαφωνίας με οποιοδήποτε από αυτούς οφείλετε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που προχωρήσετε με χρήση της ιστοσελίδας, τότε τεκμαίρεται ότι, αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις. 

Τροποποίηση Ο&Π

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους Ο&Π από την ιστοσελίδα, οποτεδήποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα. Οφείλετε κάθε φορά που χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγούμε ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της ιστοσελίδας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα μας, όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας, συναλλαγές. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθυνόμαστε και δεν δεσμευόμαστε από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούμαστε να προβαίνουμε σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθούμε την ύπαρξή τους.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Πράσινη Ασπίδα αποτελεί ιδιοκτήτη ή κάτοχο του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του copyright) για το σύνολο των κειμένων, των γραφικών και του κώδικα υπολογιστή της ιστοσελίδας, για το συνολικό σχεδιασμό και για την επιλογή, τη διευθέτηση και την παρουσίαση του συνόλου του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των ειδοποιήσεων αναφορικά με τον ιδιοκτησιακό τους χαρακτήρα. Πέρα από τα όσα αναφέρονται ρητώς στην παρούσα ιστοσελίδα, αλλά και στις συνδεδεμένες με την παρούσα ιστοσελίδες www.prasini-aspida.org και www.greenpresscyprus.news, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η προβολή, η λήψη, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε φόρουμ ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.

Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση.

Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία της ιστοσελίδας έναντι ηλεκτρονικών ιών ή άλλων απειλών. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα είναι ελεύθερη αντίστοιχων βλαβερών προγραμμάτων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετίζεται με απώλειες λόγω βλαβερών προγραμμάτων που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα ή μέσω αρχείων, η λήψη των οποίων πραγματοποιείται από αυτήν. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες / μέλη μέσω της ιστοσελίδας μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τους να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Στο πλαίσιο των συναλλαγών μας δεν ευθυνόμαστε και δεν έχουμε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που εκτίθενται στην ιστοσελίδα, αλλά ενημερώνουμε με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο και αναλαμβάνουμε σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώσουμε έγκαιρα τον ενδιαφερόμενο περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά και/ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και/ή τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών και/ή προϊόντων και/ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν και/ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και/ή και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης (ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει τους επισκέπτες, χρήστες και μέλη) οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης δεσμεύεται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα από τον χρήστη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών θα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Διαφήμιση

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους Νόμους και Κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Δεν εξετάζουμε τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαραίνει τους διαφημιζόμενους και/ή χορηγούς και/ή δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού. Δεν αναλαμβάνουμε επίσης ευθύνη για την επικοινωνία του χρήση με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας και για οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προέκυψε από τη μεταξύ τους σχέση. 

Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (Links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Διάρκεια

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. 

Έναρξη – Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής προσωρινά ή μόνιμα μέρους ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εκχώρηση δικαιωμάτων

Οι Ο&Υ ισχύουν για εσάς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρησή τους ή εκχώρηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο των παρόντων όρων σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Λευκωσίας στην Κύπρο και εφαρμοστέο είναι το Κυπριακό Δίκαιο.

Τελικές διατάξεις

Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς και/ή η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι και/ή μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

3. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πως μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου σχετίζεται με τη χρήση εκ μέρους μας οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, είτε προσωπικά, είτε διά τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε διά ηλεκτρονικών εφαρμογών (ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, ιστοσελίδων, εφαρμογών (Apps) που συνδέεται με την παρούσα ιστοσελίδα και/ή την Πράσινη Ασπίδα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, όταν επικοινωνήσετε με εμάς για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

 • Υποβολή Αίτησης Εθελοντή
 • Αγορά και/ή υιοθεσία δενδρυλλίων
 • Χρήση των ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις μας
 • Για διεκπαιρέωση ηλεκτρονικών παραγγελιών

Παράδειγμα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγουμε:

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα.
 • Τεχνικές πληροφορίες κατά τη χρήση των ιστοσελίδων ή εφαρμογών μας, όπως ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, διεύθυνση URL του ιστότοπου που επισκεφτήκατε προηγουμένως, ποσότητα εξερχόμενων δεδομένων.
 • Τις προτιμήσεις σας για προώθηση πωλήσεων και/ή δημιουργία δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς και πολιτική cookies.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς είναι ξεκάθαρα καθώς εσείς μας τα έχετε παρέχει.  Αυτό μπορεί να μην ισχύει όταν έχουμε χρησιμοποιήσει cookies για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή σας ή από φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies .

Προσωπικά δεδομένα για τρίτους

Εάν μας δώσετε πληροφορίες για κάποιο άλλο πρόσωπο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε και επιβεβαιώσετε ότι:

 • έχετε ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για το ποιοι είμαστε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου, και
 • έχετε την συγκατάθεση του προσώπου αυτού να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες σε εμάς και για εμάς να τις επεξεργαζόμαστε, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

Α. Για να παρέχουμε την ευκαιρία σε όποιον θέλει να υιοθετήσει και/ή αγοράσει δεντράκια και/ή άλλα φυτά και/ή να συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις και/ή εκδηλώσεις μας και γενικότερα την παροχή των υπηρεσιών μας στο ευρύ κοινό και υλοποίηση του οράματός μας, να γίνει η Κύπρος επίγειος πράσινος παράδεισος.

Δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις πιο πάνω υπηρεσίες μας και να πετύχουμε το όραμα μας, εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Β. Για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας προς την Νομοθεσία.  

Γ. Προς ενημέρωση με σκοπό την προώθηση δενδρυλλίων, άλλων φυτών και άλλων προϊόντων συναφών με τους σκοπού μας, εκδηλώσεων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ).

Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να υποδείξετε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση προϊόντων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ). Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις αυτές ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας στο 22519554 ή με αποστολή email στο prasini.aspida@cytanet.com.cy.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό καθώς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να σας παρέχουμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή ώστε να επεκτείνουμε τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε την ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς στο ελάχιστο δυνατό.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό, θα σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνυμάτων (SMS), εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους προώθησης. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων, θα βασιστούμε στη συγκατάθεση που τους έχετε δώσει σε αυτούς για την άμεση προώθηση πωλήσεων.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519554 ή με αποστολή email στο prasini.aspida@cytanet.com.cy. Δεν θα επικοινωνούμε μαζί σας εκτός εάν αλλάξετε γνώμη και μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε και πάλι προωθητικό υλικό.

Δ. Για σκοπούς διαχείρισης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας

Πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης μας με έννομες υποχρεώσεις μας, και,

(β) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς και την Πράσινη Ασπίδα, όπως παροχείς πληροφορικής (ΙΤ), παροχείς υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων προς εσάς και/ή προς εμάς στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εσάς και/ή προς εμάς.

Όταν οι εν λόγω παροχείς υπηρεσιών εκτελούν υπηρεσίες προς εμάς, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και συνεπώς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Συμβουλίου και δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων για ίδιο όφελος.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό. Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

Τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά γενικό κανόνα, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 2 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης σας με εμάς, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούμε τις πληροφορίες αυτές για κανονιστικούς λόγους.

Δικαίωμα τερματισμού χρήσεως των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, με γραπτή ειδοποίηση η οποία θα σταλεί, είτε στην διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου 52,  Λευκωσία, είτε στο prasini.aspida@cytanet.com.cy και εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Αφού έχουμε συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, εκδηλώσεις ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε την υπηρεσία που ζητάτε, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία αυτή.

Πως θα επικοινωνήσετε μαζί μας για την παρούσα ειδοποίηση πολιτικής απορρήτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στην διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου 52,  Λευκωσία, είτε στο prasini.aspida@cytanet.com.cy για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ή για τυχόν αίτημά σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που παρατίθενται παρακάτω.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

(α)  Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε μια πληροφορία για εσάς η οποία είναι λάθος ή ελλιπής ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (το λεγόμενο «Δικαίωμα στη Λήθη»).

(β) Να μας πείτε ότι δεν συμφωνείτε πλέον ή φέρετε αντίρρηση ή επιθυμείτε να μας απαγορεύσετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε να σταματήσουμε.

(γ)  Να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

(δ)  Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς.

Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή με ποιον τρόπο το αίτημά σας θα σας επηρεάσει, κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Απόρρητο Συναλλαγών 

Η τήρηση του απορρήτου είναι δεδομένη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στην επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μας στις πιο πάνω διευθύνσεις. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο ως εξής:

Ιστοσελίδα:http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contactusen/contactusen ή Τηλέφωνο: +357 22818456 ή Φαξ: +357 22304565

4. Cookies

5. Παραγγελία / Πληρωμή / Αποστολή / Επιστροφή

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν μέσω του Eshop της ιστοσελίδας μας ή τηλεφωνικώς στο 22519554. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

H πληρωμή γίνεται μέσω του ασφαλούς συστήματος της JCC ή του PayPal και σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιείται σε εμάς ή σε τρίτους, πέραν της JCC ή του PayPal, ο αριθμός της κάρτας σας. 

Η παραγγελία μπορεί να γίνει μέσω του Eshop μας και πατώντας το κουμπί του PayPal ή JCC, συνδέεστε στο λογαριασμό σας από όπου μπορείτε να κάνετε την πληρωμή. Εάν δεν έχετε PayPal ή JCC λογαριασμό, η δημιουργία λογαριασμού είναι πολύ εύκολη.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ελάχιστη παραγγελία 3 ευρώ

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Παραλαβή από το φυτώριο

Παράδοση με όχημα της οργάνωσης μόνο για παραγγελίες άνω των 100 δενδρυλλίων, εντός  10 εργάσιμων ημερών.

Για παραγγελίες άνω των 100 ευρώτο κόστος αποστολής είναι δωρεάν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Επιστροφές δενδρυλλίων δεν επιτρέπονται.

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας μόνο εφόσον η παραγγελία βρίσκεται σε εκκρεμότητα και δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή αυτής.

Προϋποθέσεις επιστροφών

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί.


Το νέο προϊόν που διαλέξατε θα αποστέλλεται αφού παραλάβουμε την επιστροφή από τον πελάτη και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την πλευρά μας ότι  οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
en_GBEnglish (UK)